STILLS      CLIPS
Li Xuejian as Emperor Ying Zheng Zhang Fengyi as Jing Ke Gong Li as Lady Zhao Zhang Fengyi as Jing Ke Zhang Fengyi as Jing Ke and Li Xuejian as Emperor Ying Zheng Gong Li as Lady Zhao Gong Li as Lady Zhao Director/Producer Chen Kaige as Lu Buwei Troops marshalled outside the Palace Zhang Fengyi as Jing Ke Gong Li as Lady Zhao and Li Xuejian as Emperor Ying Zheng Wang Zhiwen as Marquis Changxin Zhang Fengyi as Jing Ke Wang Zhiwen as Marquis Changxin Battle Director/Producer Chen Kaige      (movie clips are not yet available)